Executive Committee

กรรมการบริหารสมาคม
EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีจำนวนอย่างน้อย 12 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน ซึ่งมาจากการเลือกของ ที่ประชุมใหญ่ฯ โดยให้สมาชิกสามัญแต่ละประเภท เลือกผู้แทนจากภาคส่วนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ มาเป็นกรรมการฯ ภาคส่วนละไม่เกิน 5 คน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม จำนวน 1 คน และให้ นายกสมาคมฯ เสนอชื่อกรรมการฯ ที่เหลือให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ คราวละไม่เกิน 2 ปี โดยให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่และจำนวนโดยสังเขปดังต่อไปนี้

  1. นายกสมาคม จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ และการประชุมใหญ่
  2. อุปนายก จำนวนไม่เกิน 3 คน ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กระทำการแทน
  3. เลขาธิการ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมฯ และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
  4. เหรัญญิก จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ
  5. ปฏิคม จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
  6. นายทะเบียน จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
  7. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  8. กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งให้ถือว่าเป็น “กรรมการกลาง” โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ
LIST OF EXECUTIVE COMMITTEE