Objective

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
  2. ยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดการของเสียโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
  3. ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการของเสีย
  4. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการของเสียต่อสาธารณชนและสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์


OBJECTIVE

  1. Develop and support activities related to waste manangement
  2. Enhance standards and ethics among waste-related organizations to prevent impacts on environment and human health
  3. Coordinate, cooperate, create good relationship and share knowledge among public, academic, private and governmetn sectors
  4. Promote awareness and disseminate knowledge and information to the general public
  5. Support charitable activites