Membership

ประเภทของสมาชิก
Type of Membership

1. สมาชิกสามัญ มี 4 ประเภท ได้แก่

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียในหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่หน่วยงานภาครัฐมอบหมายให้เป็นผู้แทน
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียในหน่วยงานภาคการศึกษา/วิจัยหรือผู้ที่หน่วยงานภาคการศึกษา/วิจัยมอบหมายให้เป็นผู้แทน
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียในหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้ที่หน่วยงานภาคเอกชนมอบหมายให้เป็นผู้แทน
 • ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียหรือผู้ที่สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรภาคประชาชนมอบหมายให้เป็นผู้แทน

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และผู้นั้นตอบรับคำเชิญประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิก
Membership Benefits

 • ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
 • สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นกับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ
 • ส่วนลดสำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ และพันธมิตรของสมาคมฯ
 • สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมอื่นๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น


วิธีการสมัคร
How to Apply

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมมีสิทธิคัดค้านการสมัคร เมื่อครบกำหนดแล้วให้เลขาธิการ รวบรวมใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิก

เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ผู้สมัครชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการสมาคมฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้


 1. ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี ปีละ 300 บาท
 2. ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ 1,500 บาท

หากมิได้ดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ภายในกำหนด ให้ยกเลิกการสมัครดังกล่าว

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Download Application Form